Vedtægter

§ 1. Navn og formål
Stk. 1. Foreningens navn er Paletten, Glostrup Kommunes Kunstforening.
Foreningens adresse er: Glostrup Rådhus, 2600 Glostrup

Stk. 2. Foreningens formål er at fremme glæden ved og interessen for kunst og derved berige og forbedre arbejdsklimaet ved at
a. arrangere kunstudstillinger i de kommunale institutioner
b. erhverve kunstværker til bortlodning blandt medlemmerne
c. virke som formidler mellem kunstnere og medlemmer, der måtte ønske at købe et af de udstillede kunstværker.
d. påtage sig eventuelle andre kunstoplysende arrangementer, såsom ekskursioner, foredrag o. lign.                        

§ 2. Medlemmer
Som medlemmer af kunstforeningen kan optages nuværende og tidligere medarbejdere og kommunalbestyrelsesmedlemmer.
Skriftlig indmeldelse kan ske når som helst i årets løb.
Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens formand eller kasserer med mindst l måneds varsel til den l. i en måned.

§ 3. Hæftelse
Kunstforeningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue.  Der påhviler ikke medlemmer eller bestyrelse nogen hæftelse,

§ 4. Kontingent
Medlemskontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.
l tilfælde af kontingentrestance bortfalder medlemsrettighederne, indtil restancen er indbetalt.
For at kunne deltage i den årlige udtrækning skal der være betalt kontingent for mindst 12 måneder.  Dog kan ansatte, der er blevet medlemmer i årets løb, deltage i lodtrækningen, såfremt de betaler det allerede forfaldne kontingent.

§ 5. Bestyrelsen
Foreningens bestyrelse består af mindst 5 og højst 7 medlemmer samt op til 4 suppleanter.
Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling. Formanden vælges direkte på mødet og for 1 år. 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, de øvrige 2 eller 3 i lige år. Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.  Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen. På generalforsamlingen vælges revisor og revisorsuppleant for 2 år ad gangen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.
Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.
l tilfælde af stemmelighed under afstemninger i bestyrelsen er formandens stemme (subsidiært næstformandens) afgørende.
Bestyrelsen fører protokol over beslutninger truffet på bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsen modtager ikke vederlag eller anden godtgørelse for arbejdet i bestyrelsen.

§ 6. Køb og bortlodning
Bestyrelsen indkøber - i den udstrækning foreningens midler efter bestyrelsens skøn tillader det - hvert år kunstværker til bortlodning mellem foreningens medlemmer.
Antallet af indkøbte kunstværker skal årligt udgøre mindst 10 % af antallet af tegnede medlemskaber. De af foreningens medlemmer, som har betalt kontingent for mindst 12 måneder, deltager i lodtrækningen med ét lod for hvert år, de ikke har vundet, op til i alt fem. Hvis et medlem ved en lodtrækning er udtrukket, bortfalder evt. tidligere opsamlede lodder, således at medlemmet ved generalforsamlingen det efterfølgende år kun har ét lod. Medlemmer med mere end ét lod kan kun udtrækkes én gang ved generalforsamlingen.
Bortlodning finder sted på den ordinære generalforsamling.  Vinderne i lodtrækningen vælger deres gevinst blandt de udloddede kunstværker i den rækkefølge, vinderne udtrækkes.
Medlemmer, der ikke er til stede ved udlodningen, kan give skriftlig fuldmagt til et medlem af bestyrelsen.
Hvis et fraværende medlem vinder og ikke har givet en sådan fuldmagt, kan det udtrukne medlem kun vælge blandt de kunstværker, der ikke er valgt på generalforsamlingen, og så i den rækkefølge vedkommende er udtrukket på generalforsamlingen.
Forud for bortlodning benyttes de indkøbte kunstgenstande til udsmykning på rådhuset.

§ 7. Medlemmers køb
Såfremt et medlem vil købe et af de udstillede kunstværker, kan dette ske gennem foreningens bestyrelse.

§ 8. Regnskab
Foreningens regnskabsår løber fra l. januar til 31. december.

Foreningens midler skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut. Der må max være 1000 kr. i kontanter.

Foreningens midler må alene anvendes til indkøb af kunst og til dækning af omkostninger i forbindelse med foreningens virke.
Over midlerne disponerer formanden og kassereren i forening.

§ 9. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.
Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig.  Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.
Der føres protokol over generalforsamlingens beslutninger, og protokollen underskrives af dirigenten og formanden.
Ordinær generalforsamling holdes i marts måned.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis mindst 25 % af medlemmerne skulle ønske det eller efter bestyrelsens ønske.
Generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel med dagsorden.  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden (subsidiært næstformanden) i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.  Kun rettidigt indkomne forslag kan komme til afstemning.

Dagsorden  for den ordinære generalforsamling er:
l. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger årsberetning
3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af formand
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Evt.
10. Bortlodning

§ 10.  Vedtægtsændringer
Til ændring af disse vedtægter kræves simpelt flertal på den ordinære generalforsamling.

§ 11.  Opløsning
En evt. beslutning om at opløse foreningen kræver 2/3 flertal på den ordinære generalforsamling.  Er der 2/3 flertal for, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor afgørelsen sker ved simpelt flertal.
Ved foreningens opløsning anvendes eventuelle midler, når alle forpligtelser er opfyldt, til indkøb af kunstværker, der bortloddes mellem de på opløsningstidspunktet registrerede medlemmer.


Revideret 27. marts 2003, 19. marts 2008, 27. marts 2019 og 9. september 2021.